اخبار

بنچمارک کارت‌ های گرافیکی در یک نگاه !

بنچمارک کارت‌ های گرافیکی در یک نگاه!

بنچمارک کارت‌ های گرافیکی در یک نگاه!

در این مقاله می توانید بنچمارک و نتایج تست جدیدترین کارت‌های گرافیکی را در یک نگاه مشاهده کنید. تصویر زیر میانگین فریم ریت انواع کارت‌های گرافیکی را در جدیدترین بازی‌های روز و رزولوشن فول اچ دی نشان می‌دهد.

 

 

بنچمارک کارت‌ های گرافیکی در یک نگاه!

همچنین در جدول زیر میانگین فریم ریت بازی‌های مختلف را در تمامی رزولوشن های استاندارد از جمله ۴کا مشاهده می‌کنید.

Graphics Card 1080p Ultra 1080p Medium 1440p Ultra 4K Ultra
GeForce RTX 4090 100.0% (151.6fps) 100.0% (189.6fps) 100.0% (143.1fps) 100.0% (114.1fps)
Radeon RX 7900 XTX 97.3% (147.5fps) 98.7% (187.2fps) 93.4% (133.7fps) 81.6% (93.0fps)
GeForce RTX 4080 94.0% (142.6fps) 97.3% (184.4fps) 90.1% (129.0fps) 77.8% (88.7fps)
Radeon RX 7900 XT 93.1% (141.2fps) 96.6% (183.0fps) 86.9% (124.3fps) 69.8% (79.6fps)
Radeon RX 6950 XT 89.6% (135.8fps) 98.9% (187.4fps) 79.5% (113.7fps) 59.3% (67.6fps)
GeForce RTX 4070 Ti 89.3% (135.4fps) 95.4% (180.9fps) 80.5% (115.1fps) 62.9% (71.8fps)
GeForce RTX 3090 Ti 87.5% (132.6fps) 94.3% (178.8fps) 80.1% (114.7fps) 67.0% (76.4fps)
Radeon RX 6900 XT 87.0% (132.0fps) 97.7% (185.3fps) 75.9% (108.6fps) 55.6% (63.5fps)
GeForce RTX 3090 84.1% (127.6fps) 92.7% (175.8fps) 75.4% (107.9fps) 62.3% (71.0fps)
Radeon RX 6800 XT 84.0% (127.3fps) 95.6% (181.2fps) 72.0% (103.0fps) 52.1% (59.4fps)
Radeon RX 7800 XT 83.9% (127.2fps) 95.8% (181.5fps) 72.7% (104.0fps) 53.2% (60.7fps)
GeForce RTX 3080 Ti 83.1% (126.0fps) 91.5% (173.4fps) 74.0% (105.8fps) 60.6% (69.1fps)
GeForce RTX 3080 12GB 81.9% (124.2fps) 90.2% (170.9fps) 72.7% (104.0fps) 58.7% (67.0fps)
GeForce RTX 4070 81.5% (123.6fps) 93.0% (176.3fps) 69.1% (98.9fps) 50.2% (57.2fps)
GeForce RTX 3080 78.5% (119.0fps) 89.2% (169.2fps) 68.5% (98.1fps) 54.7% (62.4fps)
Radeon RX 6800 76.7% (116.3fps) 91.8% (174.0fps) 63.1% (90.2fps) 44.6% (50.9fps)
Radeon RX 7700 XT 75.0% (113.7fps) 89.3% (169.4fps) 63.5% (90.9fps) 44.1% (50.2fps)
GeForce RTX 3070 Ti 69.8% (105.8fps) 85.1% (161.3fps) 59.0% (84.4fps) 41.8% (47.7fps)
Radeon RX 6750 XT 68.7% (104.2fps) 87.0% (164.9fps) 54.3% (77.7fps) 37.5% (42.8fps)
GeForce RTX 4060 Ti 16GB 67.2% (102.0fps) 85.7% (162.5fps) 52.9% (75.7fps) 36.5% (41.6fps)
GeForce RTX 4060 Ti 67.1% (101.7fps) 84.3% (159.8fps) 52.8% (75.5fps) 34.7% (39.6fps)
GeForce RTX 3070 66.3% (100.5fps) 82.4% (156.2fps) 55.2% (79.0fps) 38.9% (44.4fps)
Radeon RX 6700 XT 66.1% (100.3fps) 84.7% (160.6fps) 51.4% (73.5fps) 35.3% (40.3fps)
Titan RTX 65.5% (99.3fps) 82.6% (156.6fps) 55.6% (79.5fps) 41.9% (47.8fps)
GeForce RTX 2080 Ti 64.7% (98.1fps) 81.2% (154.0fps) 53.8% (77.0fps) 39.4% (44.9fps)
GeForce RTX 3060 Ti 60.9% (92.3fps) 78.2% (148.2fps) 49.6% (71.0fps)
GeForce RTX 2080 Super 57.3% (86.8fps) 74.7% (141.7fps) 46.0% (65.8fps) 32.2% (36.7fps)
Radeon RX 6700 10GB 56.9% (86.2fps) 76.5% (145.1fps) 43.7% (62.6fps) 28.9% (32.9fps)
GeForce RTX 4060 56.0% (84.9fps) 75.1% (142.3fps) 42.8% (61.2fps) 27.9% (31.9fps)
GeForce RTX 2080 55.1% (83.6fps) 72.0% (136.5fps) 43.9% (62.8fps)
Radeon RX 7600 54.3% (82.3fps) 75.9% (143.9fps) 40.0% (57.3fps) 25.5% (29.1fps)
Radeon RX 6650 XT 52.7% (80.0fps) 72.9% (138.2fps) 39.5% (56.5fps)
GeForce RTX 2070 Super 51.6% (78.3fps) 68.3% (129.5fps) 40.6% (58.1fps)
Radeon RX 6600 XT 51.5% (78.1fps) 71.6% (135.8fps) 38.6% (55.2fps)
Intel Arc A770 16GB 50.6% (76.8fps) 60.8% (115.3fps) 41.7% (59.6fps) 30.7% (35.0fps)
Radeon RX 5700 XT 48.3% (73.3fps) 65.9% (124.9fps) 37.1% (53.1fps) 25.6% (29.3fps)
Intel Arc A770 8GB 48.3% (73.2fps) 59.9% (113.6fps) 39.5% (56.5fps) 28.8% (32.9fps)
GeForce RTX 3060 48.1% (73.0fps) 63.8% (121.0fps) 37.7% (54.0fps)
GeForce RTX 2070 46.4% (70.3fps) 62.8% (119.0fps) 36.1% (51.6fps)
Radeon VII 45.9% (69.5fps) 60.1% (113.9fps) 37.0% (53.0fps) 27.6% (31.5fps)
Intel Arc A750 44.8% (68.0fps) 56.2% (106.6fps) 36.5% (52.2fps) 26.5% (30.2fps)
Radeon RX 6600 44.4% (67.3fps) 62.1% (117.7fps) 32.6% (46.6fps)
GeForce GTX 1080 Ti 43.8% (66.4fps) 58.1% (110.2fps) 35.1% (50.2fps) 25.9% (29.5fps)
GeForce RTX 2060 Super 43.6% (66.2fps) 59.0% (111.8fps) 33.6% (48.1fps)
Radeon RX 5700 42.6% (64.5fps) 58.4% (110.8fps) 32.6% (46.7fps)
Radeon RX 5600 XT 38.1% (57.8fps) 52.7% (100.0fps) 29.4% (42.0fps)
Radeon RX Vega 64 37.4% (56.7fps) 49.7% (94.3fps) 29.1% (41.6fps) 20.6% (23.5fps)
GeForce RTX 2060 36.9% (55.9fps) 52.9% (100.2fps) 27.9% (39.9fps)
GeForce GTX 1080 35.0% (53.0fps) 47.4% (89.9fps) 27.6% (39.4fps)
GeForce RTX 3050 34.2% (51.9fps) 46.8% (88.8fps) 26.9% (38.5fps)
GeForce GTX 1070 Ti 33.7% (51.1fps) 45.2% (85.7fps) 26.5% (37.9fps)
Radeon RX Vega 56 33.4% (50.6fps) 44.4% (84.2fps) 25.8% (37.0fps)
GeForce GTX 1660 Super 29.8% (45.3fps) 43.5% (82.5fps) 22.7% (32.5fps)
GeForce GTX 1660 Ti 29.7% (45.0fps) 43.3% (82.1fps) 22.6% (32.3fps)
GeForce GTX 1070 29.5% (44.7fps) 39.6% (75.0fps) 23.1% (33.1fps)
GeForce GTX 1660 26.6% (40.3fps) 39.4% (74.7fps) 20.1% (28.7fps)
Radeon RX 5500 XT 8GB 26.2% (39.7fps) 38.0% (72.1fps) 19.7% (28.2fps)
Radeon RX 590 25.9% (39.3fps) 36.2% (68.5fps) 20.3% (29.0fps)
GeForce GTX 980 Ti 23.7% (35.9fps) 33.0% (62.6fps) 18.6% (26.6fps)
Radeon RX 580 8GB 23.3% (35.3fps) 32.6% (61.7fps) 18.2% (26.0fps)
Radeon R9 Fury X 23.2% (35.2fps) 33.7% (63.8fps)
GeForce GTX 1650 Super 22.3% (33.9fps) 35.7% (67.7fps)
Radeon RX 5500 XT 4GB 22.0% (33.3fps) 35.2% (66.8fps)
GeForce GTX 1060 6GB 21.1% (32.1fps) 30.4% (57.7fps) 16.1% (23.0fps)
Radeon RX 6500 XT 20.2% (30.6fps) 34.7% (65.8fps) 12.6% (18.0fps)
Radeon R9 390 19.6% (29.8fps) 26.9% (51.1fps)
GeForce GTX 980 19.1% (28.9fps) 28.3% (53.6fps)
GeForce GTX 1650 GDDR6 19.0% (28.8fps) 29.9% (56.6fps)
Intel Arc A380 18.7% (28.4fps) 28.6% (54.3fps) 13.6% (19.5fps)
Radeon RX 570 4GB 18.5% (28.1fps) 28.2% (53.6fps) 13.9% (19.9fps)
GeForce GTX 1650 17.8% (27.0fps) 27.1% (51.3fps)
GeForce GTX 970 17.5% (26.5fps) 25.9% (49.0fps)
Radeon RX 6400 15.9% (24.1fps) 27.0% (51.1fps)
GeForce GTX 1050 Ti 13.1% (19.8fps) 20.0% (38.0fps)
GeForce GTX 1060 3GB 27.7% (52.5fps)
GeForce GTX 1630 11.1% (16.9fps) 17.8% (33.8fps)
Radeon RX 560 4GB 9.7% (14.7fps) 16.7% (31.7fps)
GeForce GTX 1050 15.7% (29.7fps)
Radeon RX 550 4GB 10.3% (19.5fps)
GeForce GT 1030 7.7% (14.6fps)

 

انتشار این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است. سورینت دات کام ترجمه شده از تامزهاردور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *